Stranka :Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Tieto Obchodné podmienky platia pri predaji tovaru na základe  kúpnej zmluvy  medzi predávajúcim MK-R, s.r.o. Litovelská 680/12 024 01 Kysucké Nové Mesto Ičo: 36392014  a odberateľom / kupujúcim/.

1.Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa zakladá uzavretím kúpnej zmluvy. Za moment uzavretia kúpnej zmluvy sa považuje potvrdenie objednávky Kupujúceho na dodávku tovaru Predávajúcim a to telefonicky, zaslaním SMS, správy alebo zaslaním e-mailovej správy resp. v osobitných prípadoch na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán písomne.

2. Súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto Obchodné a reklamačné podmienky. Kupujúci momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy prijíma ustanovenia týchto Obchodných a reklamačných podmienok a súhlasí s tým, že tieto Obchodné a reklamačné podmienky sa budú vzťahovať na všetky úkony súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi ním a Predávajúcim pri predaji tovaru ponúkaného na Internetovej stránke predávajúceho. Obchodné a reklamačné podmienky upravujú všetky vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, dodávke tovaru, úhrade kúpnej ceny za Tovar Kupujúcim, prípadne odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru a pri reklamácii vád tovaru. Skutočnosti neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom č. 250/2007 v platnom znení o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Zákonom č. 102/2014 Z.z. v platnom znení o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

3. Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky dodávky Tovaru odlišné od ustanovení Obchodných a reklamačných podmienok, vzniknutý právny vzťah sa bude riadiť prednostne ustanoveniami kúpnej zmluvy. 

II. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

1.Kupujúci objednáva tovar od Predávajúceho  ponúkaného tovaru, zverejneného na internetovej stránke Predávajúceho telefonicky ( správy - SMS),  e-mailovej správy zaslanej Predávajúcemu alebo vo forme Kupujúcim vyplneného- odoslaného formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len KONTAKT). Kupujúci zadaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

2.Predávajúci potvrdí objednávku Kupujúceho telefonicky ( správou - SMS), e-mailom po overení dostupnosti a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim (Potvrdzujeme Vašu objednávku). Predávajúci požaduje okrem telefonickej objednávky Tovaru aj zaslanie objednávky formou e-mailu odoslaného na adresu Predávajúceho.

3.Kupujúci sa zaväzuje oznámiť Predávajúcemu svoje kontaktené údaje za účelom Potvrdenia objednávky a následného dodania tovaru

a)meno,priezvisko, presná adresa dodania , telefonicky kontakt

b)podnikateľský subjekt - obchodné meno,sídlo, Ičo, ak je platca DPH Ičdph, telefonicky kontakt

III.Práva a povinnosti Predávajúceho.

Predávajúci je povinný:

dodať na základe Potvrdenej objednávky Kupujúcemu Tovar v dohodnutom sortimente, množstve, kvalite a termíne za dohodnutú cenu, zvýšenú o prepravné náklady,

doručiť Kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad na úhradu kúpnej ceny tovaru (faktúru) a prípadne iné doklady, týkajúce sa tovaru, ktoré Predávajúci spolu s tovarom obdržal od svojho dodávateľa resp. výrobcu tovaru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné prevzatie tovaru Kupujúcim a zaplatenie kúpnej ceny Kupujúcim za dodaný tovar.

Vlastníctvo tovaru na Kupujúceho prechádza až úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar.

Predávajúci má právo požadovať úhradu zálohy pri špecifických objednávkach tovaru s lehotou dlhšou ako 8dní alebo s kúpnou cenou Tovaru vyššou ako 200,- EUR a to vo výške 25% ceny objednaného tovaru.

III.Práva a povinnosti Kupujúceho

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar,skontrolovať , či pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru

zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 

nepoškodzovať obchodné meno spoločnosti

IV.Cena poštovného a spôsob dopravy.

Všetky produkty uvedené na tejto stránke sú zasielané na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty alebo expresným kuriérom Slovenskej pošty /EMS/.Poštovné za zásielku je určené platným cenníkom Slovenskej pošty.Balík je poistený a je odosielaný 1. triedou t.z. do 2 pracovných dní.  EMS kurierom je doručený tovar na druhý deň s telefonicky kontaktom od kuriera.Balné si neučtujeme.

V.Zrušenie objednávky.

Odberateľ /kupujúci / môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia.Objednávka sa považuje za vybavenú náhlasením kontaktných údajov odberateľom.

VI.Cena tovaru.

Ceny sú uvedené s DPH , k cene sa učtuje prepravné  za dopravu do miesta určenia.  Cena tovaru sa riadi aktuálnou cenou platnou v čase potvrdenia objednávky.

VII.Spôsob platby.

Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovným spôsobom:

1)platbou - bankovým prevodom na účet

2)platbou - dobierkovou službou

VII.Nadobudnutie tovaru.

Tovar sa považuje za dodaný v okamihu prevzatia prepravnou spoločnosťou.Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť tovaru alebo dokumentov je odberateľ povinný oznámiť ihned pri preberaní tovaru, inak sa tovar považuje za riadne dodaný.Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia  dohodnutej kúpnej ceny tovaru.

VIII.Zodpovednosť za chyby a reklamácia.

Spoločnosť MK-R, s.r.o. zodpovedá za množstvo a kvalitu tovaru pri dodaní na miesto určenia počas celej záručnej doby.Akékoľvek zistené vady je odberateľ povinný bezokladne oznámiť dodávateľovi.

Sprievodné doklady :  faktúracia, ktoré je súčastne aj dodacím listom

IX.Záručná doba.

Záručná doba sa riadi v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky - 24 mesiacov.

Záruka zaniká:

*neoprávnením zásahom do dokladov o predaji tovaru

*zásahom do tovaru a jeho montážou iným subjektom  ako servisným strediskom

*používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie

*porušením záručných plomb alebo uskutočnením zmeny na dodanom tovare

*porušením podmienok pre použitie tovaru alebo jeho bežnú údržbu

*odkladom reklamácie,používaním produktu s chybou 

X.Spôsob a reklamovanie tovaru

Pri výskyte závažných chýb v dodávke tovaru nás kontaktujte :

telefonicky   +421903508240

elektronickou poštou na email: rozvody@gmail.com

kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru  - vyplniť reklamačný protokol,/ jeho vzor sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho/ pričom začiatok reklamačného konania  je zároveň deň uplatnenia reklamácie/ vyplnený protokol + doručený reklamovaný tovar + kopia FAKTURACIE/ ked sa vyhotový preberací protokol / fotodokumentácia/ reklamovaného tovaru s podpisom oboch zmluvných strán predavajúcej aj kupujúcej.

kupujúci je povinný reklamovať vadu tovaru bez zbytočného odkladu  -inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru

predavajúci alebo osoba určena vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme emailu alebo písomnej podobe, v ktorom sa presne označí vada tovaru a poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení Občianského zákonníka.

XI.Spôsob vybavenia reklamácie

-ihned

-v zložitejších prípadoch do 3 dní

-v odôvodnených prípadoch do 30 dní /potreba odborného posúdenia/

-odborný posudok je  zo zákona povinný pri dobe do 12 mesiacov od zakúpenia , pričom náklady znáša predavajúci

-náklady na odborný posudok pri reklamácii po 12 mesicoch od kúpy tovaru znáša kupujúci

XII.Ochranna osobných údajov

Všetky činnosti spojené s nakladaním so zverenými údajmi sa uskutočňujú v zmysle príslušnej legislatívy.

 XIII.Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.